18,4

mld. CZK

fondový kapitál k 28.2.2023

61

tis.

investorov

8

fondy pod správou

O spoločnosti

INVESTIKA, investiční společnost, a.s. je česká investičná spoločnosť s licenciou Českej národnej banky na správu a administráciu investičných fondov.

Zameriavame sa predovšetkým na investície do realitných aktív na území Českej republiky a strednej Európy. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ponúka investorom príležitosť využiť profesionálny prístup, mnohoročné skúsenosti svojho tímu a český legislatívny rámec.

Transparentné produkty a služby

Naše portfólio investičných produktov a služieb je zrozumiteľné a prehľadné.

Profesionálna správa fondov

Zaisťujeme odbornú starostlivosť pri administrácii a správe majetku investičných fondov.

Spojenie s významnými partnermi

Spolupracujeme s najväčšími finančno-poradenskými spoločnosťami a renomovanými agentúrami.

Unikátne skúsenosti nielen z realitného trhu

V investičnom svete sa pohybujeme viac ako 20 rokov a vďaka tomu disponujeme kvalitným finančným, právnym a daňovým zázemím.

Predstavenstvo spoločnosti

Petr Čížek

Predseda predstavenstva, portfólio manažér

Po štúdiu na Národohospodárskej fakulte na Vysokej škole ekonomickej v Prahe pôsobil Petr do roku 2007 v pražskej pobočke nadnárodnej banky HSBC Bank plc.

Počas svojho pôsobenia v HSBC sa podieľal na mnohých transakciách medzinárodných a českých spoločností, vrátane vedúcej roly pri poskytnutí syndikovanej garancie konzorcia štrnástich medzinárodných bánk v roku 2003 v prospech Českej správy letísk s.p. na zaistenie financovania výstavby Terminálu 2 vo výške deväť miliárd korún českých.

Po odchode z bankového sektoru spolu-založil spoločnosť Bohemia Real Estate Investments (BREI), ktorá sa venuje vyhľadávaniu investičných príležitostí na realitnom trhu v Českej republike a strednej Európe. V roku 2008 s touto spoločnosťou realizoval odkup viac ako 300 nehnuteľností, ktoré dovtedy vlastnila spoločnosť Telefónica O2. Kapitál pre túto transakciu získala BREI od mnoho privátnych investorov a taktiež prostredníctvom bankových úverov. Vedľa Petra Čížka na transakcii spolupracovali aj jeho brat Jan Čížek, súčasný predseda dozornej rady INVESTIKA investičnej spoločnosti, a Milan Růžička, súčasný podpredseda predstavenstva INVESTIKA investičnej spoločnosti.

Medzi rokmi 2008 a 2015 sa Petr Čížek v pozícii investičného manažéra venoval rozvoju akciovej spoločnosti Immotel a.s., ktorá vlastní a aktívne spravuje portfólio nehnuteľností v rôznych regiónoch Českej republiky. V roku 2015 spolu-založil INVESTIKA investiční společnost, a.s. a INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, ktorý sa stal jedným z najväčších fondov kolektívneho investovania na domácom trhu. Od vzniku INVESTIKA investičnej spoločnosti pôsobí ako predseda jej predstavenstva. Kladie si za cieľ umožniť širokej verejnosti využiť jeho skúsenosti v oblasti kolektívneho investovania formou zrozumiteľných produktov.

Milan Růžička

Podpredseda predstavenstva 

Po niekoľkoročnom angažmáne v Českej sporiteľni a po úspešnom zložení maklérskych skúšok v roku 1993 

sa stal členom maklérskeho oddelenia v pražskej pobočke Všeobecnej úverovej banky a neskôr tiež Československej obchodnej banky. Potom, ako v roku 1999 odišiel z bankového sektoru, založil spolu s Janom Čížkom spoločnosť INTERLIFE, s.r.o., ktorá sa zaoberá investičným sprostredkovaním.

Od roku 2006 pôsobí na pozícii predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti Rentera, ktorej činnosť je primárne zameraná na investície do nehnuteľností s dlhodobými nájomnými vzťahmi a na investície v odvetví hospitality. Od roku 2012 je predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti REALACTIVA zaoberajúcej sa developerskou činnosťou. Milan Růžička je taktiež predsedom kontrolnej komisie Českej asociácie spoločností finančného poradenstva a sprostredkovania (ČSAF). Svoje mnohoročné skúsenosti z oblasti finančných trhov, obchodovania s cennými papiermi a z trhu realít uplatňuje od roku 2015 na pozícii podpredsedu predstavenstva INVESTIKA investičnej spoločnosti so zodpovednosťou za finančné riadenie a riadenie rizík.

Václav Kovář MRICS

Člen predstavenstva, portfólio manažér

Po štúdiu ekonómie na Českej poľnohospodárskej univerzite, írskej Technological University of Dublin a odboru real estate na anglickej University College of Estate Management 

začal Václav Kovář od roku 2007 pôsobiť v oddelení predaja realitnej spoločnosti Knight Frank. Do roku 2015 sa postupne vypracoval až na pozíciu zástupcu riaditeľa (associate director). V nej dostal možnosť budovať úplne nové oddelenie „ohrozených aktív“ (Distressed Assets), ktoré sa úzko špecializovalo na realizáciu zálohov pre finančné inštitúcie. Ako vedúci tímu koordinoval vypracovávanie dokumentácie potrebnej k predaju realitných aktív, zaisťoval proces due diligence a zaisťoval odhady predajnej hodnoty aktív.

Po niekoľkoročnej príprave splnil v roku 2015 praktické a teoretické kvalifikačné podmienky a bol prijatý za člena nadnárodnej profesijnej organizácie Royal Institution of Chartered Surveyors (Kráľovská inštitúcia certifikovaných odhadcov) založenej v Londýne v roku 1868, ktorej cieľom je budovanie a dodržiavanie čo najvyšších profesijných a etických štandardov v realitnom odvetví.

Do INVESTIKA investičnej spoločnosti prišiel v roku 2017. Ako manažér portfólia fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, sa priamo podieľa na zaisťovaní výkonnosti tohoto významného nástroja kolektívneho investovania v Českej republike.

História

HISTÓRIA spoločnosti INVESTIKA

INVESTIKA investiční společnost, a.s. bola založená v roku 2015. Členovia tímu, ktorý za jej vznikom a úspešným fungovaním stoja, však majú s pôsobením na finančnom trhu skúsenosti siahajúce až do 90. rokov minulého storočia. V renomovaných inštitúciách ako HSBC Bank, Česká sporiteľňa, ČSOB, Všeobecná úverová banka, Knight Frank a ďalších nadobudli rozsiahle znalosti z oblasti cenných papierov a kapitálových trhov vrátane investičného poradenstva a financovania fúzií a akvizícií. Svoje skúsenosti sa rozhodli ďalej rozvíjať a zúročiť v rámci nimi založenej investičnej spoločnosti INVESTIKA a jej ponuky.

V septembri 2015 založila INVESTIKA investičná spoločnosť svoju vlajkovú loď na poli kolektívneho investovania zameranú na trh nehnuteľností: INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond. V dobe, keď INVESTIKA realitný fond vznikal, mali ľudia v jeho čele na konte už mnoho rokov skúseností s realitným trhom a viac ako jeden milión zobchodovaných metrov štvorcových komerčných nehnuteľností. Od svojho vzniku sa INVESTIKA realitný fond stal jedným z najväčších realitných podielových fondov na českom trhu.

V roku 2018 založila INVESTIKA investičná spoločnosť taktiež svoj prvý fond kvalifikovaných investorov DYNAMIKA zameraný najmä na pohľadávky a kapitálové účasti v obchodných spoločnostiach aktívnych v realitnom developmente.

V roku 2019 zrealizoval INVESTIKA realitný fond mnoho nových akvizícií, medzi nimi aj svoju doposiaľ najväčšiu transakciu v podobe nákupu obchodného centra Galerie Nové Butovice v Prahe. Hodnota spravovaných aktív tak na konci roku 2019 presiahla 5 miliárd korún českých.

Na jeseň 2019 vznikol v rámci investičnej spoločnosti ďalší fond kvalifikovaných investorov EKONOMIKA SICAV (do júla 2020 pod názvom FCG investičný fond SICAV), ktorého cieľom je dosahovať stabilné zhodnotenie bez významných výkyvov a poklesov. Fond EKONOMIKA SICAV zriaďuje ďalšie podfondy pre konkrétne investičné účely. Prvým z nich je Podfond EKONOMIKA, ktorého investičná stratégia spočíva v investovaní do projektov taktiež aj mimo realitný sektor.