1,1289

CZK

aktuálna hodnota investičnej akcie k 31.10.2023

314

mil. CZK

fondový kapitál k 31.10.2023

O fonde

OK Smart Opportunity podfond je investičný fond, ktorý nie je určený k zhromažďovaniu peňažných prostriedkov od verejnosti, ale od kvalifikovaných investorov s pokročilými znalosťami s investovaním.

Do takého fondu je možné investovať iba v prípade, že si je investor vedomý rizík, ktoré so sebou investícia do fondu prináša a splní limit pre minimálnu výšku investície.  Minimálny doporučený investičný horizont je aspoň 5 rokov. Investor by teda mal mať vždy k dispozícii iné likvidné aktíva, ako investičné akcie investičného fondu.

Investičným cieľom Podfondu je dosahovať stabilné absolútne zhodnotenie pri signifikantne redukovanej volatilite a poklesoch.

Informácie o fonde

Broker Consulting FKI SICAV, a.s. a podfond OK Smart Opportunity

Obhospodarovateľ fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár Česká spořitelna a.s.
Auditor Audit One s.r.o.
Regulácia a právny poriadok

ČNB a česká legislatíva (najmä zákon o investičných spoločnostiach a investičných fondoch - ZISIF)

Frekvencia oceňovania a obchodovania oceňovanie mesačne spätne k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci, obchodovanie mesačne za aktuálnu hodnotu investičnej akcie podfondu vyhlásenou vždy spätne pre obdobie, v ktorom se nachádza deň pripísania finančných prostriedkov investora na účet podfondu, resp. deň doručenia žiadosti investora o odkup investičných akcií
Doporučený investičný horizont

minimálne 5 rokov

Minimálna investícia

1 milión Kč pri súčasnom splnení podmienok podľa § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a ak neustanoví štatút fondu alebo podfondu inak

Číslo účtu podfondu

100056132/0800

ISIN CZ0008045226
Mena fondu CZK
Vstupný poplatok 3%
Výstupný poplatok

výstupný poplatok sa líši v nadväznosti na dobu doručenia žiadosti o odkupe investičných akcií a na celkovú hodnotu investičných akcií, o ktorých odkup sa žiada – detailne viď Sadzobník poplatkov

Poplatok za obhospodarovanie 1,25 % p.a. z hodnoty aktív podfondu
Poplatok za administráciu 600.000,- Kč ročne alebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktív podfondu, podľa toho, ktorá z čiastok bude vyššia

Graf vývoja hodnoty investičnej akcie OK Smart Opportunity, podfond Broker Consulting SICAV

      Chcem získať viac informácií