0,9434

CZK

aktuálna hodnota investičnej akcie k 29.03.2023

207

mil. CZK

fondový kapitál k 29.03.2023

O fonde

Unikátna investičná príležitosť, ktorá umožňuje podieľať sa na raste globálnych akciových trhov. So zvláštnym dôrazom na sektory inovatívnej ekonomiky pri zachovaní širokého rozkročenia portfólia a priaznivej výške poplatkov.

OK Smart Equity v kocke:

 • Široko diverzifikovaný akciový fond umožňujúci participovať na všetkých hlavných svetových trhoch (Severná Amerika, Európa, Ázia ai.)
 • Tento globálny akciový základ doplňuje komponenta zameraná na inovatívne sektory svetového priemyslu - čistá energia, udržateľné poľnohospodárstvo, nové materiály atď.
 • Rovnako ako ďalšie produkty z rady OK Smart je základom investičnej filozofie indexová (pasívna) správa doplnená o obmedzené aktívne zásahy.
 • Príležitosť pre dynamických investorov, ktorí hľadajú potenciál maximálneho zhodnotenia svojich peňazí a nevadí im zvýšenie kolísanie (volatilita), ktorá je akciovým trhom vlastná. 

Informácie o fonde

OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodárovateľ fondu  MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažér fondu Ondřej Pěška
Depozitár Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvencia oceňovania a obchodovania denne
Doporučený investičný horizont

minimálne 7 rokov

Minimálna investícia 

500 Kč

ISIN CZ0008048659
Mena fondu  CZK
Vstupný poplatok  Maximálne 5 % z hodnoty investície 
Výstupný poplatok 

Maximálne 3 % z hodnoty investície 

Poplatok za obhospodárovanie  1,41 %
Poplatok za administráciu  0,29 % 

Graf vývoja hodnoty investičnej akcie OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu

   Výkonnosť k dátumu 29.03.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu 
   1M -1,15 %
   3M -0,72 %
   6M -1,14 %
   12M 0,00 %
   za rok 2023 -0,72 %
   od vzniku fondu -5,66 %

   Investičné akcie podfondu  k 29.03.2023
   Hodnota investičnej akcie  0,9434 CZK
   Fondový kapitál 206 629 300,91 CZK
   Aktuálny počet vydaných investičných akcií  219 028 214 ks

   Údaje za obdobie  01.03.2023 - 29.03.2023
   Počet vydaných investičných akcií  13 599 581 ks
   Počet odkúpených investičných akcií  1 573 928 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané investičné akcie  12 903 509,55 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené investičné akcie  1 479 318,60 CZK

   Chcem získať viac informácií