1,0010

CZK

aktuálna hodnota investičnej akcie k 30.11.2023

933

mil. CZK

fondový kapitál k 30.11.2023

O fonde

OK Smart Bond predstavuje unikátnu investičnú príležitosť pre konzervatívnejšie zameraných investorov.

Ide o druhý podfond investičného fondu Broker Consulting SICAV, a.s., ktorý je zameraný na investície do štátnych, korporátnych a alternatívnych dlhopisov rôzneho kreditného profilu, pochádzajúcich z rôznych regiónov celého sveta.

Cieľom je dosiahnúť výnos nad infláciou, pri minimálnom riziku nadmerného kolísania. Ide opäť o nástroj postavený na kľúčových prvkoch nasledujúcej investičnej filozofie: kombinácii pasívneho a aktívneho prístupu k investovaniu a nákladovej efektívnosti. Vzhľadom k orientácii len na dlhopisový trh je robustný multi-asset prístup nahradený striktným single-asset prístupom, v jeho rámci je ale snaha o maximálnu možnú diverzifikáciu naprieč regiónmi a typmi dlhopisov. OK Smart Bond je teda fokusovaným, ale zároveň široko diverzifikovaným podfondom. 

Informácie o fonde

TRIEDA A
BWM

OK Smart Bond trieda A, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodárovateľ fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažér fondu

Ondřej Pěška

Depozitár

Česká spořitelna a.s.
Auditor Audit One s.r.o.

Frekvencia oceňovania a obchodovania

denne

Doporučený investičný horizont

minimálne 3 roky

Minimálna investícia

500 Kč

ISIN CZ0008044229

Mena fondu

CZK

Vstupný poplatok

Maximálne 5 % z hodnoty investície

Výstupný poplatok

Maximálne 3 % z hodnoty investície - Výstupný poplatok sa riadi platným Sadzobníkom poplatkov

Poplatok za obhospodárovanie

0,78 %

Poplatok za administráciu

0,22 % 

OK Smart Bond trieda BWM, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodárovateľ fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažér fondu

Ondřej Pěška

Depozitár

Česká spořitelna a.s.
Auditor Audit One s.r.o.

Frekvencia oceňovania a obchodovania

denne

Doporučený investičný horizont

minimálne 3 roky

Minimálna investícia

500 Kč

ISIN CZ0008050853

Mena fondu

CZK

Vstupný poplatok

0 % z hodnoty investície

Výstupný poplatok

0 % z hodnoty investície

Poplatok za obhospodárovanie

0 %

Poplatok za administráciu

0,22 % 

Informácie o výkonnosti a majetku fondu OK Smart Bond trieda A, podfond Broker Consulting SICAV

Informácie o výkonnosti a majetku fondu OK Smart Bond trieda BWM, podfond Broker Consulting SICAV

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu OK Smart Bond trieda A, podfond Broker Consulting SICAV

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu OK Smart Bond trieda BWM, podfond Broker Consulting SICAV

   TRIEDA A
   BWM
   Výkonnosť k datu 30.11.2023

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu

   1M 2,49 %
   3M 1,53 %
   6M 3,15 %
   12M 5,61 %
   za rok 2023 5,39 %
   od vzniku fondu 0,10 %

   Investičné akcie podfondu Výkonnosť k datu 30.11.2023

   Hodnota investičnej akcie

   1,0010 CZK
   Fondový kapitál 932 821 898,28 CZK

   Aktuálny počet vydaných investičných akcií

   931 851 739 ks

   Údaje za obdobie

   01.11.2023 - 30.11.2023

   Počet vydaných investičných akcií

   29 336 001 ks

   Počet odkúpených investičných akcií

   6 984 775 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané investičné akcie

   29 082 198,88 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené investičné akcie

   6 897 554,04 CZK

   Výkonnosť k datu  30.11.2023

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu

   1M 4,33 %
   3M 5,88 %
   6M 0,00 %
   12M 0,00 %
   za rok 2023 0,00 %
   od vzniku fondu 5,88 %

   Investičné akcie podfondu Výkonnosť k datu 30.11.2023

   Hodnota investičnej akcie

   1,0588 CZK
   Fondový kapitál 86,82 CZK

   Aktuálny počet vydaných investičných akcií

   82 ks

   Údaje za obdobie

   30.11.2023

   Počet vydaných investičných akcií

   47 ks

   Počet odkúpených investičných akcií

   213 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané investičné akcie

   49,63 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené investičné akcie

   219,56 CZK

   Chcem získať viac informácií