0,9646

CZK

aktuálna hodnota investičnej akcie k 29.03.2023

760

mil. CZK

fondový kapitál k 29.03.2023

O fonde

OK Smart Bond predstavuje unikátnu investičnú príležitosť pre konzervatívnejšie zameraných investorov.

Ide o druhý podfond investičného fondu Broker Consulting SICAV, a.s., ktorý je zameraný na investície do štátnych, korporátnych a alternatívnych dlhopisov rôzneho kreditného profilu, pochádzajúcich z rôznych regiónov celého sveta.

Cieľom je dosiahnúť výnos nad infláciou, pri minimálnom riziku nadmerného kolísania. Ide opäť o nástroj postavený na kľúčových prvkoch nasledujúcej investičnej filozofie: kombinácii pasívneho a aktívneho prístupu k investovaniu a nákladovej efektívnosti. Vzhľadom k orientácii len na dlhopisový trh je robustný multi-asset prístup nahradený striktným single-asset prístupom, v jeho rámci je ale snaha o maximálnu možnú diverzifikáciu naprieč regiónmi a typmi dlhopisov. OK Smart Bond je teda fokusovaným, ale zároveň široko diverzifikovaným podfondom. 

Informácie o fonde

OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodárovateľ fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažér fondu

Ondřej Pěška

Depozitár

Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.

Frekvencia oceňovania a obchodovania

denne

Doporučený investičný horizont

minimálne 3 roky

Minimálna investícia

500 Kč

ISIN CZ0008044229

Mena fondu

CZK

Vstupný poplatok

Maximálne 5 % z hodnoty investície

Výstupný poplatok

Maximálne 3 % z hodnoty investície

Poplatok za obhospodárovanie

0,78 %

Poplatok za administráciu

0,22 % 

Graf vývoja hodnoty investičnej akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu 

   Výkonnost k datu 29.03.2023

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu

   1M 0,83 %
   3M 1,56 %
   6M 4,80 %
   12M -0,83 %
   za rok 2023 1,56 %
   od vzniku fondu -3,54 %

   Investičné akcie podfondu k 29.03.2023

   Hodnota investičnej akcie

   0,9646 CZK
   Fondový kapitál 759 740 441,57 CZK

   Aktuálny počet vydaných investičných akcií

   787 650 281 ks

   Údaje za obdobie

   01.03.2023 - 29.03.2023

   Počet vydaných investičných akcií

   25 970 641 ks

   Počet odkúpených investičných akcií

   5 258 721 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané investičné akcie

   24 948 362,87 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené investičné akcie

   5 051 853,38 CZK

   Chcem získať viac informácií