Fond kvalifikovaných investorov

0,0000

CZK

aktuálna hodnota investičnej akcie 01.05.2023

0

mil. CZK

fondový kapitál k 01.05.2023

O fonde

Podfond EKONOMIKA je určený majetnejším investorom s dostatočnými skúsenosťami s investovaním a schopnosťou akceptovať riziká spojené s obchodmi na kapitálových trhoch.

Do fondu kvalifikovaných investorov je možné investovať iba v prípade, že si je investor vedomý rizík, ktoré so sebou tento typ investície prináša, a zároveň splní limit pre minimálnu výšku investície.

Objem a ďalšie parametre investície musia zodpovedať finančnému zázemiu investora, jeho investičným cieľom, odborným znalostiam a skúsenostiam v oblasti investícií. Túto skutočnosť musí investor ešte pred uskutočnením investície potvrdiť vo vyhlásení, a prípadne musí splniť test vhodnosti.

Podfond EKONOMIKA bol k 1. 5. 2023 zrušený. Aktuálne prebieha vysporiadanie zostávajúcich aktív a záväzkov podfondu. O prípadnom novom podfonde investičného fondu EKONOMIKA SICAV A.S. vás budeme informovať.

   Informácie o fonde

   Typ fondu 

   fond kvalifikovaných investorov, podfond SICAV
   Typ investora kvalifikovaný investor, ktorý nemusí spĺňať podmienky pre profesionálneho investora
   ISIN triedy CZ0008044393
   Obhospodarovateľ a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Depozitár Česká spořitelna a.s.
   Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
   Regulácia a právny poriadok

   ČNB a česká legislatíva (najmä zákon o investičných spoločnostiach a investičných fondoch)

   Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
   Doporučený investičný horizont

   minimálne 3 roky

   Minimálna investícia

   1 milión Kč (či 100 tisíc Kč pri splnení podmienky, že súhrnná výška všetkých investícií do fondov obhospodarovaných a administrovaných INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činiť minimálne 1 milión Kč)

   Číslo účtu podfondu 131300062/0800
   Mena fondu CZK
   Vstupný poplatok 3%
   Výstupný poplatok

   1.rok od investície = 70%, 2.rok od investície = 60%, 3.rok od investície = 50%, 4.rok a ďalej = 0%

   Poplatok za obhospodarovanie 1,7% z hodnoty fondového kapitálu p.a.
   Poplatok za administráciu 0,05% z hodnoty fondového kapitálu p.a.

   Chcem získať viac informácií