Exkluzívna možnosť investície do výnimočných a originálnych projektov s nadštandardným výnosom.

1,1595

CZK

aktuálna hodnota podielového listu

640

mil. CZK

aktív pod správou

O fonde

Jedná sa o investičný fond určený k zhromažďovaniu peňažných prostriedkov výhradne od majetnejších investorov s pokročilými znalosťami o investovaní.

DYNAMIKA, otevřený podílový fond vydáva investorom podielové listy. Ich nákup je možný iba v prípade, že si je investor vedomý rizík, ktoré so sebou investícia do fondu prináša, a naviac splní limit pre minimálnu výšku investície. Objem a ďalšie parametre investície musí zároveň zodpovedať finančnému zázemiu investora, jeho investičným cieľom, odborným znalostiam a skúsenostiam v oblasti investícií.

Unikátne
skúsenosti

Tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblastí investícií do nehnuteľností, projektového a bankového financovania.

Výnimočné
projekty

Jedinečné developerské projekty, ktoré ponúkajú výrazný výnosový potenciál.

Exkluzívna
príležitosť

Investícia do fondu je umožnená iba obmedzenému počtu kvalifikovaných investorov.

Investičný cieľ

Cieľom fondu je dosiahnuť zhodnotenie vložených prostriedkov podielnikov na úrovni vývoja príslušných trhov. Investičná stratégia je zameraná na tvorbu pridanej hodnoty prostredníctvom využívania vhodných investičných príležitostí vznikajúcich na trhu.

Cena verejnosti - Realitný projekt roku 2018 a 2019

MOLO LIPNO RESORT

MOLO LIPNO RESORT

   CZ0008475670

   Informácie o fonde

   Typ fondu

   fond kvalifikovaných investorov, otvorený podielový fond
   Typ investora

   kvalifikovaný investor, ktorý nemusí spĺňať podmienky pre profesionálneho investora

   ISIN triedy CZ0008475670
   Doporučený investičný horizont 5 rokov a viac
   Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne (k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci), obchodovanie denne
   Min. investícia 1 milión Kč (či 100 tisíc Kč pri splnení podmienky, že súhrnná výška všetkých investícií do fondov obhospodarovaných a administrovaných INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činiť minimálne 1 milión Kč)
   Mena fondu CZK
   Číslo zberného účtu fondu
   (variabilný symbol je číslo rámcovej zmluvy)
   500051322/0800
   Vstupný poplatok 3 %
   Výstupný poplatok 7 % po dobu troch rokov od vydania odkupovaných podielových listov
   Poplatok za obhospodarovanie 1,2 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
   Poplatok za administráciu 0,05 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
   Dátum vzniku fondu 20. 9. 2018
   Obhospodarovateľ a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Depozitár fondu Česká spořitelna a.s.
   Auditor fondu Kreston A&CE Audit, s.r.o.

   Chcem získať viac informácií