1,0392

CZK

aktuální hodnota investiční akcie

222

mil. CZK

aktiv pod správou

O fondu

OK Smart Opportunity podfond je investiční fond, který není určen ke shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, nýbrž od kvalifikovaných investorů s pokročilými znalostmi s investováním.

Do takového fondu lze investovat pouze v případě, že si je investor vědom rizik, které s sebou investice do fondu přináší a splní limit pro minimální výši investice.  Minimální doporučený investiční horizont je alespoň 5 let. Investor by tedy měl mít vždy k dispozici jiná likvidní aktiva, než jsou investiční akcie investičního fondu.

Investičním cílem podfondu je dosahovat stabilního absolutního zhodnocení při signifikantně redukované volatilitě a poklesech.

Informace o fondu

Broker Consulting FKI SICAV, a.s,  podfond OK Smart Opportunity

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston A&CE Audit, s.r.o.
Regulace a právní řád

ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF)

Frekvence oceňování a obchodování oceňování měsíčně zpětně k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, obchodování měsíčně za aktuální hodnotu investiční akcie podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků investora na účet podfondu, resp. den doručení žádosti investora o odkup investičních akcií
Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

1 milion Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak

Číslo účtu podfondu

100056132/0800

ISIN (třída OK Smart Opportunity A) CZ0008045226
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek 3%
Výstupní poplatek

výstupní poplatek se liší v návaznosti na dobu doručení žádosti o odkoupení investičních akcií a na celkovou hodnotu investičních akcií, o jejichž odkup je žádáno – detailně viz Sazebník poplatků

Poplatek za obhospodařování 1,25 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu
Poplatek za administraci 720.000,- Kč ročně nebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu, podle toho, která z částek bude vyšší

      CZ0008045226

      Chci získat více informací