Fond kvalifikovaných investorů

0,0000

CZK

aktuální hodnota investiční akcie 01.05.2023

0

mil. CZK

fondový kapitál k 01.05.2023

O fondu

Podfond EKONOMIKA je určený pro movitější investory s dostatečnými zkušenostmi s investováním a schopností akceptovat rizika spojená s obchody na kapitálových trzích.

Do fondu kvalifikovaných investorů lze investovat pouze v případě, že si je investor vědom rizik, která s sebou tento typ investice přináší, a zároveň splní limit pro minimální výši investice.

Objem a další parametry investice musí odpovídat finančnímu zázemí investora, jeho investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic. Tuto skutečnost musí investor ještě před uskutečněním investice potvrdit v prohlášení, a případně musí splnit test vhodnosti.

Podfond EKONOMIKA byl k 1. 5. 2023 zrušen. Aktuálně probíhá vypořádání zbývajících aktiv a závazků podfondu. O případném novém podfondu investičního fondu EKONOMIKA SICAV A.S. vás budeme informovat.

   Informace o fondu

   Typ fondu

   Fond kvalifikovaných investorů,  podfond SICAV
   Typ investora kvalifikovaný investor, který nemusí splňovat podmínky pro profesionálního investora
   ISIN třídy

   CZ0008044393

   Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Depozitář Česká spořitelna, a.s.
   Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
   Regulace a právní řád

   ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech)

   Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
   Doporučený investiční horizont

   minimálně 3 roky

   Minimální investice

   1 milion Kč (či 100 tisíc Kč při splnění podmínky, že souhrnná výše všech investic do fondů obhospodařovaných a administrovaných INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činit minimálně 1 milion Kč)

   Číslo účtu podfondu 131300062/0800
   Měna fondu CZK
   Vstupní poplatek 3%
   Výstupní poplatek

   1.rok od investice = 70%, 2.rok od investice = 60%, 3.rok od investice = 50%, 4.rok a dále = 0%

   Poplatek za obhospodařování 1,7% z hodnoty fondového kapitálu p.a.
   Poplatek za administraci 0,05% z hodnoty fondového kapitálu p.a.

   Chci získat více informací